close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRAKTYKI STUDENCKIE

 •  

  Informacje dla kandydatów chętnych do odbycia praktyki w Ambasadzie RP przy Stolicy Apostolskiej.

   

   

  • Czas trwania nieodpłatnej praktyki wynosi od jednego do trzech miesięcy
  • Kandydat ubiegający się o przyjęcia na praktykę studencką powinien spełniać następujące warunki:
  1. biegle władać językiem włoskim oraz językiem polskim,
  2. być studentem co najmniej III-go roku studiów licencjackich lub być absolwentem studiów wyższych czy szkół policealnych,
  3. preferowane kierunki studiów: Stosunki międzynarodowe, Prawo, Prawo Międzynarodowe, Nauki Społeczne, Socjologia, Politologia, Filologia Włoska.

   

  1. formularza aplikacyjnego (wzór nr 2 na str. MSZ) wypełnionego w jęz. polskim,
  2. listu polecającego od promotora, dziekana lub rektora uczelni, przygotowanego w j. polskim,
  3. kserokopii dowodu osobistego lub paszportu,
  4. kserokopii certyfikatu znajomości języka włoskiego,
  5. opinii / referencji z poprzednich stażów, jeśli takie miały miejsce,
  6. oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się praktykanta z regulaminem praktyk i wolontariatu, według wzoru zawartego w załączniku (kliknij tutaj),
  7. oświadczenia o niekaralności według wzoru zawartego w załączniku (kliknij tutaj).
  8. CV w języku polskim

   

  • Termin nadsyłania zgłoszeń upływa na 45 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia stażu.
  • Ponadto praktykant zobowiązany jest:
  1. najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem praktyki dostarczyć zdjęcie formatu paszportowego w formie elektronicznej,
  2. najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki przedstawić oryginalny dowód posiadania ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) obejmującego okres trwania praktyki. Dowodem poświadczającym fakt ubezpieczenia jest w szczególności zaświadczenie z uczelni, polisa towarzystwa ubezpieczeniowego, Karta Euro 26, ISIC.
  3. najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki przedstawić oryginały dokumentów 1-7

   

  • Praktyki w Ambasadzie RP przy Stolicy Apostolskiej odbywają się od poniedziałku do piątku w pełnym wymiarze czasowym (9.00-16:30) w siedzibie placówki na Via Dei Delfini 16 int. 3 w Rzymie.
  • Praktyki są nieodpłatne. Nie są pokrywane koszty przejazdów praktykantów do i z miejsca ich odbywania, utrzymania i zakwaterowania oraz ubezpieczenia chorobowego i od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej nie pomaga i nie pośredniczy w zorganizowaniu zakwaterowania.  

   

  W razie dodatkowych pytań dot. praktyk studenckich w Ambasadzie RP przy Stolicy Apostolskiej

  prosimy o kontakt z sekretariatem Ambasady p. Moniką Niewójt: monika.niewojt@msz.gov.pl.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: