close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • STRONA GŁÓWNA

 • Dokument paszportowy (paszport, paszport tymczasowy) jest dokumentem urzędowym upoważniającym do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadczającym obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie dokument ten zawiera.

  Podstawa prawna:

  • Ustawa o dokumentach paszportowych z dnia 13 lipca 2006 roku (Dz. U. nr 143 z dnia 10 sierpnia 2006 roku poz. 1027)
  • Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z dnia 19.01.2010 r. nr 8 poz. 51)
  • Rozporządzenie Rady WE nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydanych przez państwa członkowskie (Dz. Urz. UE L 385 z 29 grudnia 2004 roku str. 1)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 roku w sprawie dokumentów paszportowych oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia fałszerstw lub wad w tych dokumentach oraz w sytuacji ich zniszczenia (Dz. U. Nr 152 poz. 1090 z 28 sierpnia 2006 roku)

  Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich z grudnia 2004r., mającymi na celu poprawę zabezpieczeń służących ochronie paszportów i dokumentów podróży przed fałszerstwami oraz dla zapewnienia nie budzącego wątpliwości związku pomiędzy dokumentem a jego prawowitym posiadaczem, ogłoszona została Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2006 r., nr 143, poz. 1027). Mocą tej ustawy wydawane są paszporty, w których umieszczone są w formie elektronicznej dane biometryczne jego posiadacza, tj. wizerunek twarzy, a od dnia 29.06.2009 r.również odciski palców.

  Każda osoba składająca w punkcie paszportowym wniosek o wydanie paszportu jest zobowiązana do złożenia odcisków dwóch palców, polegającego na przyłożeniu palców do urządzenia elektronicznego (czytnika).

  Odciski palców są zakodowane w warstwie elektronicznej paszportu jako element identyfikacji i nie są odwzorowane graficznie w dokumencie ( nie są widoczne).

  Wszystkie paszporty wydane przed 29 czerwca 2009r. - bez względu na ich rodzaj -zachowają ważność do terminów w nich określonych, np. paszport wydany w 2007 r. będzie ważny do 2017 r.

  W paszportach tymczasowych nie zamieszcza się danych biometrycznych.

  Paszporty dla dorosłych

   1) Paszporty biometryczne

  Okres oczekiwania na 10-letni paszport biometryczny, który jest sporządzany w kraju, wynosi aktualnie ok. 2 miesięcy. W przypadku konieczności posiadania ważnego dokumentu tożsamości w okresie oczekiwania na paszport 10-letni, istnieje możliwość wystąpienia z dodatkowym wnioskiem o wydanie paszportu tymczasowego. Dokument ten, z okresem ważności do 12 miesięcy, nie zawiera elementów biometrii.

  2) Paszporty tymczasowe

  Zgodnie z art. 23.1. Ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej paszport tymczasowy wydaje się:

  a) osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej;

  b) osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu;

  c) osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny.

  Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany zgodnie z decyzją konsula, ale nie dłuższy niż 12 miesięcy. Dokument ten nie zawiera elementów biometrii.

  Czas oczekiwania na wydanie paszportu tymczasowego wynosi około dwóch tygodni.

  Paszporty dla dzieci

  1) Paszporty biometryczne

  Dzieciom od lat 5 do 13 wydaje się paszporty z 5 letnim okresem ważności. Małoletni powyżej 13 lat otrzymują paszporty 10-letnie.

  Zgodnie z nowymi przepisami Ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej, wchodzącej w życie w dniu 19 lutego 2010 r., małoletniemu, który nie ukończył 5 lat, na żądanie rodziców może być wydany  paszport biometryczny (art. 21.2) - z okresem ważności na 12 miesięcy od daty jego wydania (art. 32.1a).

  Paszporty wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy małoletnim, którzy nie ukończyli 5 lat, zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich określonych.

  Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu biometrycznego na żądanie rodziców jest wymagana obecność małoletniego (art. 13.3).

  Okres oczekiwania na paszporty biometryczne, które są sporządzane w kraju, wynosi aktualnie ok. 2 miesięcy. W przypadku konieczności posiadania ważnego dokumentu tożsamości w okresie oczekiwania na paszport biometryczny, istnieje możliwość wystąpienia z dodatkowym wnioskiem o wydanie paszportu tymczasowego z okresem ważności do 12 miesięcy.

  2) Paszporty tymczasowe

  Małoletnim poniżej piątego roku życia może być wystawiony paszport tymczasowy z ważnością do 12 miesięcy (art. 23.1).

  W paszportach tymczasowych nie zamieszcza się danych biometrycznych.

  Przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego osobom małoletnim jest wymagana obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat (art. 13.2). Zalecamy jednak obecność również dzieci do lat 5, z uwagi na ewentualną możliwość odrzucenia przez Konsula nieprawidłowo wykonanego zdjęcia dziecka.

  3) Inne informacje

  Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza (art.13.1).

  Na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej jest wymagana pisemna zgoda obojga rodziców, których własnoręczność podpisów poświadcza organ paszportowy lub notariusz, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego (art. 14.1).

  Odbioru dokumentu paszportowego osoby małoletniej (zarówno biometrycznego, jak i tymczasowego) może dokonać jedno z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów (art.15.1). Obecność małoletniego nie jest wymagana przy odbiorze paszportu. Jednakże w przypadku osób, od których udało się pobrać odciski palców, ich nieobecność przy odbiorze paszportu biometrycznego wiąże się z rezygnacją z weryfikacji danych biometrycznych zawartych w paszporcie.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: